TERAPIA PEDAGOGICZNA

Indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, mających problemy edukacyjne, wynikające m.in. z:

  • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia),
  • ryzyka dysleksji,
  • deficytów funkcji percepcyjno-motorycznych,
  • niewystarczającej koncentracji uwagi,
  • słabszego potencjału intelektualnego,
  • uszkodzonego narządu słuchu.

Zajmujemy się działaniami korekcyjno-kompensacyjnymi, pomagamy w nauce czytania, pisania i liczenia, wspieramy rozwój poznawczy uczniów i koncentrujemy się na indywidualnych możliwościach psychofizycznych dzieci oraz ich potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Czas trwania: 45 min.

Cena: 100 zł

Rejestracja telefoniczna: 722398471 lub przez Messengera

TERAPIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI O CHARAKTERZE EMOCJONALNO-SPOŁECZNYM

Zajęcia indywidualne skierowane dla dzieci i młodzieży przejawiających problemy emocjonalne:

  • lękliwość
  • agresja.

Podczas terapii dzieci i młodzież uczą się rozpoznawania i nazywania emocji oraz ich wyrażania. Dokonują analizy swoich zachowań, wdrażają konstruktywne strategie rozwiązywania sytuacji postrzeganych jako trudne. Nabywają umiejętności budowania komunikacji bez przemocy. Cel spotkań ustalany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta, a w proces terapeutyczny włączany jest rodzic/opiekun prawny (jeśli istnieje taka możliwość).

Czas trwania: 50 min.

Cena: 150 zł

Rejestracja telefoniczna: 722398471 lub Messenger